Beleidsplan

Aanleiding oprichting Stichting

Koken en samen eten verbindt. Mensen zijn samen bezig, ontmoeten elkaar, leren elkaars situatie kennen en krijgen meer begrip voor elkaar. Dat was de aanleiding om vijf jaar geleden te starten als Stichting Samen aan de Amstel. Buurtbewoners koken voor buurtbewoners.  

Er zijn echter meer manieren om de sociale cohesie tussen inwoners te bevorderen. Stichting Samen aan de Amstel heeft verschillende projecten onder zijn hoede die aan deze doelstelling bijdragen.

Doel van de instelling

Samen aan de Amstel is een stichting met als doel de sociale cohesie te bevorderen in Uithoorn en De Kwakel. Hoofdactiviteit is samen koken en samen eten. In lokale restaurants koken buurtbewoners onder begeleiding van de koks een heerlijk diner. Er zijn betalende gasten aanwezig, maar ook gasten die een avondje uit hard nodig hebben, maar niet zelf de financiële middelen hebben om dat te betalen. Inwoners die weinig contacten hebben en daarmee te veel aan de zijlijn staan. Zo eten regelmatig mensen mee, die gebruik maken van de Voedselbank, inwoners met een verstandelijk beperking of statushouders.

Daarnaast opereren andere initiatieven onder de vleugels van Samen aan de Amstel. Zij maken gebruik van de kennis die is opgedaan op financieel gebied en voor het aanvragen van fondsen. Alle initiatieven maken gebruik van de sociale media, zoals website, facebook en twitter en van de bankrekening van de Stichting. Zo versterken de initiatieven op het gebied van sociale cohesie elkaar en worden kennis, kunde en middel efficient ingezet.

Op dit moment lopen de volgende initiatieven:

 • Coach4You

Coach4you is een mentorproject dat tieners ondersteunt in de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Het gaat om tieners waarvan de groep 8 docent, IB’er of de ouders verwachten dat deze overgang wellicht problemen zou kunnen opleveren. Dan kan het gaan om problemen bij het plannen van het huiswerk, maar bijvoorbeeld ook bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden. De mentoren zijn vrijwilligers die een kind gedurende een jaar begeleiden.  

Naast deze doorlopende initiatieven, zijn er ook incidentele initiatieven.

We benaderen verschillende fondsen om de initiatieven te financieren. Met behulp van lokale fondsen is een kookboek uitgegeven van de maaltijden die in de lokale restaurants hebben plaatsgevonden.

Activiteiten om doel te bereiken

Door middel van bovenstaande initiatieven proberen we ons doel, de sociale cohesie bevorderen, te bereiken. Voor elk initiatief benaderen we organisaties die ons daarbij kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld scholen en Vluchtelingenwerk. We maken gebruik van sociale media om de activiteiten te promoten. Ook gaan we langs bij mogelijke financiers om bekendheid te geven aan de Stichting.

Voor welke belangengroepen zetten wij ons in?

We zetten ons in voor inwoners die minder makkelijk participeren in de samenleving. Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld een beperking, weinig financiële middelen of afkomstig uit een andere cultuur.

Jaarplan Op de website houden we een dynamische agenda bij. De kook- en eetbijeenkomsten plannen we voor een heel jaar. De andere activiteiten, die onder de vleugels van Samen aan de Amstel worden georganiseerd, worden aan de agenda toegevoegd zodra ze bekend zijn.

SWOT analyse, missie, visie en strategie

SWOT

Een SWOT analyse maakt onderdeel van de strategische planning. De operationele uitwerking naar het uitvoeringsplan die daaruit volgt, beslaat bij ons een periode van 1 jaar.

Deze agenda staat trouwens niet vast, daar waar we kunnen helpen, zullen we zolang het budget het toelaat meedraaien.

Kansen en bedreigingen zijn externe omstandigheden, waarop de organisatie geen directe invloed heeft:

KANS:

 • Verbeteren sociale verbondenheid bij de inwoners van Uithoorn en De Kwakel;
 • Ontmoeting  tussen groepen van mensen, die elkaar in het dagelijks leven nauwelijks tegenkomen;
 • Wederzijds begrip voor elkaars situatie en mogelijk ondersteuning van en door buurtbewoners.

BEDREIGING

 • De inzet van vrijwilligers;
 • Mate waarin subsidies worden verstrekt
 • Teveel organisaties met hetzelfde doel/ teveel evenementen

Sterktes en zwaktes zijn interne omstandigheden, waarop een organisatie directe invloed heeft:

Sterkte

 • Het daadwerkelijk organiseren van evenementen om de verbondenheid te vergroten;
 • De bevlogenheid van de bestuursleden en andere vrijwilligers;
 • De goodwill die de stichting heeft opgebouwd bij donateurs en sponsoren;
 • Het ondersteunen van initiatieven met hetzelfde doel door kennis, kunde en middelen te delen in een stichting.. die ook de sociale cohesie willen bevorderen maar die daar de menskracht of de middelen niet voor hebben

Zwakte

 • Communicatie ter verbetering van de naamsbekendheid

Hieronder staat het model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald.

  kans bedreiging
Sterktes 1 2
Zwaktes 3 4

1: Onze stichting is goed in het organiseren van evenementen.

Er ontstaat ook echt sociale cohesie, mensen willen graag bij ons koken en eten en er ontstaan ook andere verbanden met elkaar (mensen gaan elkaar helpen, spreken met elkaar af om samen te eten, maatje te worden van iemand etc.)


4: Onze stichting is nog te weinig bekend.  

We gaan met onze naamsbekendheid aan de slag.

2: Een bedreiging is een gebrek aan geld.

Juist omdat we ons inzetten voor het merendeel minder draagkrachtige mensen, moeten we financiële middelen op andere manieren verkrijgen. Vandaar onze continue aandacht voor het aanvragen van fondsen of andere manieren om de initiatieven te financieren.


3: We moeten ons inspannen om onze stichting meer naamsbekendheid te geven.

Dit is mogelijk door een goede planning en een goede communicatie.

Missie

Samen aan de Amstel is een stichting die de sociale cohesie bevordert. Dit doen wij door samen te koken en te eten. Daarnaast bieden we onderdak aan andere initiatieven om de sociale cohesie te bevorderen.

Visie

In de loop der jaren is de samenleving individualistischer en complexer geworden. Er zijn inwoners die dreigen aan de zijlijn komen te staan vanwege verschillende belemmeringen. Toch zien we dat ook veel inwoners bereid zijn iets voor elkaar te betekenen. Het is echter niet meer vanzelfsprekend dat inwoners in verschillende omstandigheden elkaar tegenkomen. Onze visie is dat als mensen elkaar ontmoeten en beter leren kennen, er begrip ontstaat voor elkaars situatie en er ondersteuning voor en door buurtbewoners ontstaat.

Strategie

Ontmoeting en verbinding ontstaat door samen dingen te ondernemen. Samen koken en eten is daarvoor een sprekend voorbeeld. Maar ook veel andere gezamenlijke activiteiten dragen daartoe bij. De voorbeelden vindt u hierboven genoemd.

Door de mogelijkheid te bieden onder de vleugels van Samen aan de Amstel initiatieven te organiseren, is het voor initiatiefnemers gemakkelijker om activiteiten te realiseren. Bovendien versterken we de verschillende initiatieven elkaar.

Samen aan de Amstel is flexibel en staat open voor steeds nieuwe initiatieven die als doel hebben ontmoeting en verbinding tot stand te brengen.

Organisatie

 • Kamer van koophandel nr.

Nummer van de Kamer van Koophandel is: 58283587

 • Bestuursleden + werkzaamheden, onbezoldigd

Voorzitter                    : de heer M.O. Levenbach

Plv voorzitter               : de heer J. Mollema

Penningmeester         : de heer A.C.H. Aartman

Secretaris                   : mevrouw L.W.F. Örsçek- Moolenaar

 • Andere groepen in de paraplu stichting

Coach4You                            : mevrouw Q. Kofman

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De stichting Samen aan de Amstel is in bezit van de zogenaamde e-Herkenning.

Daardoor kan de stichting VOG’s aanvragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Omdat wij veel met kinderen werken stellen wij het tonen van een VOG verplicht. Door het actief voeren van een dergelijk beleid zijn kinderen en mensen met een verstandelijke beperking echt in veilige handen.

 • Privacy verklaring

Samen aan de Amstel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

 • Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 is de wet verplichte meldcode in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie te werken met een eigen Meldcode. Deze meldcode dient voor de beroepskrachten ter ondersteuning in het zorgvuldig afwegen van het al dan niet doen van een melding bij vermoedens van Huiselijk geweld en kindermishandeling. De verplichting geldt weliswaar niet voor Vrijwilligersorganisaties maar zij mogen natuurlijk wel zelf de meldcode borgen binnen hun eigen organisatie. Ook Samen aan de Amstel kent een meldcode met name voor onze coaching trajecten.

 • Financiën

Gelden komt uit subsidies, particuliere giften, verkoop receptenboek en actie Smakelijk delen. Zie voor binnengekomen gelden, het financiële verslag.